"રાષ્ટ્રીય સ્વછતા દર્પણ "

પ્રતિયોગિતામાં ગુજરાત રાજ્યના ૧૯ જિલ્લા માં પ્રથમ ક્રમે ખુલ્લામાં શોચક્રિયા મુકત

અને ધન કચરા વ્યવસ્થાપન યુકત

ગ્રામીણ સર્વગ્રાહી સ્વછતા કાર્યક્રમ

Date : 2 October, 2017 Monday ,
At : Kirti Mandir,Manek chwok, Porbandar,
Time : 10:30 AM Onward.

Welcome to live webcast of ગ્રામીણ સર્વગ્રાહી સ્વછતા કાર્યક્રમ. Live webcast start from 10.30 am on Oct 2, 2017..